Camera nhận diện khuôn mặt và giải pháp áp dụng vào thực tiễn

Phần mềm nhận diện khuôn mặt HiFace của Tinh Vân đã sẵn sàng 2019-05-15 19:33:15 Quý 3 năm 2018, TT Nghiên cứu Phát triển Tinh Vân (Tinhvan Lab) được ra đời và lập tức bắt tay nghiên cứu dự án HiFace. HiFace là hệ thống nhận diện khuôn mặt qua camera thông minh, hỗ trợ […]